CÁC LOẠI TÀI KHOẢN

CÁC LOẠI TÀI KHOẢN

Bước 1
Nộp thông tin chi tiết
Bước 2
Nạp tiền vào tài khoản
Bước 3
Đăng tải ID của bạn
Bước 4
Bắt đầu giao dịch!
Mở Tài khoản

Tài liệu cần thiết cho tài khoản

 1. Hộ chiếu hoặc giấy tờ cư trú được cấp bởi chính phủ (mặt trước lẫn mặt sau)
 2. Bằng chứng cho địa chỉ nhà(hóa đơn thanh toán trong vòng 3 tháng, ví dụ như hóa đơn tiền điện nước, điện thoại, sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn bảo hiểm)
 1. Hộ chiếu hoặc giấy tờ cư trú được cấp bởi chính phủ (mặt trước lẫn mặt sau)
 2. Bằng chứng cho địa chỉ nhà(hóa đơn thanh toán trong vòng 3 tháng, ví dụ như hóa đơn tiền điện nước, điện thoại, sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn bảo hiểm)
 3. Hộ chiếu khác hoặc chứng minh nhân dân(mặt trước lẫn mặt sau)
 4. Bằng chứng khác cho địa chỉ nhà (hóa đơn thanh toán trong vòng 3 tháng, ví dụ như hóa đơn tiền điện nước, điện thoại, sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn bảo hiểm)
 1. Giấy chứng nhận đăng ký (bản sao)
 2. Bằng chứng cho địa chỉ công ty(hóa đơn thanh toán trong vòng 3 tháng, ví dụ như hóa đơn tiền điện nước, điện thoại hoặc sao kê ngân hàng)
 3. Danh sách ban giám đốc và những cổ đông nắm giữ hơn 10%
 4. Hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ cư trú được cấp bởi chính phủ của giám đốc hoặc cổ đông đã nêu trong phần 3(mặt trước lẫn mặt sau)
 5. LEI (Mã định danh pháp nhân)
 6. Trong trường hợp ủy thác, vui lòng cung cấp bản công chứng của thư ủy thác tài sản
Giới thiệu về chúng tôi
Các nền tảng
Các loại tài khoản
Phân tích & Tin tức Thị trường
Trung tâm giáo dục
Đối tác & Chi nhánh