អំពី​យើង

ក្រុមការងារ​ស្រាវជ្រាវរបស់​យើង

USG has teamed up with Trading Central to provide it's clients with the latest news and data, technical analysis and trading set ups.

Trading Central has a proven track record in delivering an accurate and timely assessment of the financial markets. It provides market insights and knowledge based on many years of experience acquired on the trading floors of reputable banking institutions and through the affiliation it has with key partners.

These partners include:

  • Bloomberg
  • Dow Jones Newswire
  • Interactive Data Real Time Services
  • Thomson Reuters

USG members have the privilege to gain access to Trading Central's facilities free of charge.

Not a USG member yet? Become a member now – It's free

ចុះឈ្មោះ​បើក​ប្រើ​នៅ​ត្រង់នេះ
អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ