មណ្ឌល​សិក្សា

មគ្គុទេសក៍​ជួញដូរ

USG Forex Trading Guide - Your Entry into the World of FX Trading

Download USG Professional Forex Trader's Guide for Free --- Sign-in now and get your trading off a flying start!

**The Forex Trading e-Guide will be sent to your inbox once your details are verified.

A well rounded forex education program is the key to your trading success and the 2020 USG Forex Trading Guide is exactly the tool you're looking for!

Come and learn all the basics of FX Trading, and the latest knowledge of the FX market!

What you will learn in this professional trader's guide:

  • The Status Quo: Trading in the FX market
  • Why Choose FX: The advantages of the forex market
  • The FX Dictionary: Definitions and meanings of key FX terms
  • Trade the Market: Technical Analysis
  • Control is the Key: Risk & Money Management
  • What You Think Matters: Trader's Psychology
  • You are What You Trade: A Trader's mission and goals
  • Why Choose USG: The advantages of USG

Want to learn more about FX Trading? Check out our educational pages:

USG-TV Fan Page
TV USG Channel

Useful Tools:

FX Dictionary
Economic Calendar
Recognia Trading System

អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ